Oświadczenie gwarancyjne Systemy Paneli Prezentacyjnych SHERPA® i VARIO®

Dziękujemy za zakup systemu paneli prezentacyjnych DURABLE. Produkty SHERPA® i VARIO® są wytwarzane zgodnie z naszymi, wysokimi standardami jakości.
W przypadku, ewentualnej wady naszego produktu, jesteśmy w stanie udzielić pomocy zgodnie z poniższymi warunkami gwarancji.

Ogólne
Artykuły z serii systemów paneli prezentacyjnych SHERPA® i VARIO® są produkowane, testowane i pakowane z należytą starannością. W przypadku, gdy produkt będzie posiadał jakiekolwiek wady, DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG („DURABLE”) udziela osobnej gwarancji. Posiadasz również nieograniczone, ustawowe prawa gwarancyjne.

I. Zakres gwarancji materiałowej
Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie artykułów DURABLE z serii systemów prezentacyjnych SHERPA® i VARIO®:

II.  Zakres terytorialny
Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Unii Europejskiej i dlatego jest ważna tylko dla systemów paneli prezentacyjnych SHERPA® i VARIO® zakupionych na terenie Unii Europejskiej.

III. Przedmiot gwarancji
 1. DURABLE udziela osobom, które zakupiły systemy paneli prezentacyjnych SHERPA® i VARIO® gwarancji producenta na nieograniczone działanie tych produktów, oprócz ustawowej odpowiedzialności za wady produkcyjne.
 2. Niniejsza gwarancja producenta obowiązuje przez 5 lat od daty zakupu (paragon lub faktura).
 3. W okresie gwarancyjnym naprawimy lub wymienimy, według naszego uznania, wadliwe elementy, których funkcjonalność nie będzie już dłużej określona przez DURABLE.
 4. Wymienione systemy paneli prezentacyjnych SHERPA® lub VARIO® lub ich części stają się własnością firmy DURABLE.
 5. Świadczone usługi gwarancyjne nie powodują wydłużenia okresu gwarancyjnego, ani w konsekwencji, uruchomienia nowego okresu gwarancyjnego.
 6. Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać firmie DURABLE niezwłocznie po stwierdzeniu ograniczonej funkcjonalności.
 7. Niniejsza gwarancja będzie realizowana wyłącznie przez DURABLE. Osoby trzecie, w zakresie niniejszej gwarancji, nie są upoważnione do składania jakichkolwiek oświadczeń w imieniu DURABLE.

IV.  Realizacja gwarancji

 1. Roszczenia gwarancyjne wobec firmy DURABLE należy zgłaszać natychmiast po stwierdzeniu ograniczonej funkcjonalności.
 2. Zachowaj dowód zakupu przez cały okres gwarancji.
 3. Dane kontaktowe w przypadku reklamacji gwarancyjnej:

  DURABLE
  Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
  Customer Service
  Westfalenstr. 77-79
  58636 Iserlohn
  Germany
  Mail: service@durable.de
  Phone:  +49 (0)2371 / 662 – 383

4.  Po konsultacji z naszym działem serwisowym, prosimy o odesłanie zwracanego towaru- wraz z oryginalnym dowodem zakupu i numerem zwrotu- na poniższy adres:
 Adres zwrotny:  

DURABLE
Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Distribution Centre
Grünlandweg 1-5
58640 Iserlohn
Germany

V. Wyłączenie gwarancji
Roszczenie gwarancyjne jest wykluczone w przypadku szkód spowodowanych:

 1. niewłaściwą obsługę
 2. naturalne zużycie, przeciążenia
 3. stosowanie akcesoriów/dodatkowych części/nasadek i środków pielęgnacyjnych niedozwolonych przez producenta
 4. wpływ środowiska, taki jak: wilgoć, ciepło lub brud
 5. użycie siły
 6. nieautoryzowane próby naprawy
 7. zwrot w opakowaniu, które nie zabezpiecza produktu w transporcie.
VI.  Zakres gwarancji
1. Niniejsza gwarancja służy jako jedyny środek prawny przeciwko DURABLE w przypadku wad produktowych (z wyłączeniem roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt). Inne gwarancje, które mogą zostać dodatkowo udzielone- klientom końcowym- przez wyspecjalizowanych partnerów handlowych lub inne roszczenia ustawowe lub umowne, nie mogą być dochodzone wobec DURABLE, chyba że DURABLE wyraźnie zaakceptuje takie zobowiązanie na piśmie.

2. Odpowiedzialność DURABLE z tytułu rękojmi ogranicza się wyłącznie do obowiązków określonych powyżej. Dalsze roszczenia, w szczególności roszczenia z tytułu szkód spowodowanych wadą już istniejącą, szkód pośrednich i szkód majątkowych są w ramach niniejszej gwarancji wyłączone, chyba że roszczenia opierają się na odpowiedzialności producenta wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

VII.  Dodatkowe postanowienia
1. Zmiany w niniejszym oświadczeniu gwarancyjnym są możliwe tylko w formie pisemnej.
2. Niniejsza gwarancja będzie realizowana wyłącznie przez DURABLE. Osoby trzecie, w zakresie niniejszej gwarancji, nie są upoważnione do składania jakichkolwiek oświadczeń w imieniu DURABLE.
3. Miejscem wykonania oraz jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z niniejszego oświadczenia gwarancyjnego jest Iserlohn.
4. Prawem obowiązującym jest prawo niemieckie.


Styczeń 2022