Oświadczenie gwarancyjne - uchwyty do monitora

Postanowienia ogólne

Nasze uchwyty do monitorów są produkowane, sprawdzane i pakowane z najwyższą starannością. Na wypadek, gdyby uchwyt do monitora mimo to zawierał wady, DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG („DURABLE”) udziela szczególnej gwarancji.
Ponadto przysługują Państwu bez ograniczeń prawa wynikające z gwarancji ustawowej.


I. Zakres rzeczowy

Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do następujących produktów DURABLE:

508323 Uchwyt do monitora Pro z ramieniem na 1 monitor, uchwyt do blatu
508423 Uchwyt do monitora Pro z ramieniem na 1 monitor, mocowanie w przelotce blatu
508523 Uchwyt monitora Pro na 2 monitory, uchwyt do blatu
508623 Uchwyt do monitora Pro na 2 monitory, mocowanie w przelotce blatu
508723 Uchwyt do monitora Pro na 1 monitor i 1 tablet, uchwyt do blatu
508823 Uchwyt do monitora Pro na 1 monitor i 1 tablet, mocowanie w przelotce blatu
508923 Uchwyt do monitora Pro na 1 monitor, mocowanie do ściany
509023 Uchwyt do monitora Pro z ramieniem na 1 monitor, mocowanie do ściany

II. Zakres terytorialny

Gwarancja obowiązuje wyłącznie w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a zatem obejmuje wyłącznie uchwyty do monitorów zakupione w Unii Europejskiej i w Wielkiej Brytanii.


III.  Przedmiot gwarancji

  1. DURABLE udziela swoim klientom w odniesieniu do uchwytów do monitora oprócz ustawowej rękojmi za wady także gwarancję producenta na nieograniczoną funkcjonalność tych artykułów.
  2. Niniejsza gwarancja producenta obowiązuje przez okres 10 lat od daty zakupu (według dowodu zakupu lub faktury).
  3. W okresie gwarancji odnośne artykuły nieposiadające już funkcjonalności gwarantowanej przez DURABLE naprawimy lub - wedle naszego uznania - wymienimy.
  4. Wymienione uchwyty monitora lub ich części przechodzą na własność DURABLE.
  5. Przyznane świadczenia gwarancyjne nie powodują przedłużenia okresu gwarancji ani rozpoczęcia nowego okresu gwarancji.
  6. Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać DURABLE niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ograniczonej funkcjonalności.
  7. Realizacja niniejszej gwarancji następuje wyłącznie za pośrednictwem DURABLE. Osoby trzecie co do zasady nie są uprawnione do składania oświadczeń w imieniu DURABLE w ramach niniejszej gwarancji.

IV. Realizacja gwarancji

1. Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać DURABLE niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ograniczonej funkcjonalności.

2. Dowód zakupu należy zachować przez cały okres gwarancji.

3. Dane kontaktowe do celów gwarancji:

Proszę zwrócić się do naszego działu reklamacji:

    DURABLE
    Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
    Kundenservice (Serwis klienta)
    Westfalenstr. 77-79
    58636 Iserlohn, Niemcy

    Email:   service@durable.de

    Tel.:    +49 (0)2371 / 662 - 0

4. Proszę odesłać nam reklamowany produkt wraz z oryginalnym dowodem zakupu po uzgodnieniu z naszym działem obsługi na następujący adres z podaniem otrzymanego numeru zwrotu:

Adres do zwrotów:

    DURABLE
    Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
    Distributuinszentrum (Centrum dystrybucji)
    Grünlandweg 1-5
    58640 Iserlohn, Niemcy

V. Wyłączenie gwarancji

Roszczenia gwarancyjne są wyłączone w przypadku szkód powstałych w wyniku:

•    nieprawidłowego użytkowania,
•    naturalnego zużycia, zmęczenia materiału, przeciążenia,
•    zastosowania niedopuszczonych przez producenta akcesoriów, części dodatkowych, elementów konstrukcji i środków pielęgnacyjnych,
•    wpływów otoczenia, takich jak wilgoć, ciepło lub zabrudzenie,
•    nieprzestrzegania instrukcji obsługi,
•    zastosowania siły,
•    samodzielnych prób naprawy,
•    odesłania w opakowaniu niezabezpieczonym do transportu


VI. Zakres gwarancji

1. Niniejsza gwarancja służy jako jedyny środek prawny przeciwko DURABLE w przypadku wadliwych produktów (z wyjątkiem roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt). Prawa z pozostałych gwarancji, których mogą dodatkowo udzielać klientom końcowym wyspecjalizowani partnerzy handlowi, lub inne roszczenia ustawowe i umowne nie mogą być dochodzone przeciwko DURABLE, o ile DURABLE wyraźnie, w formie pisemnej nie przejmie na siebie takiej odpowiedzialności.


2.Odpowiedzialność gwarancyjna DURABLE ogranicza się wyłącznie do wyżej wymienionych zobowiązań. Dalej idące roszczenia, w szczególności roszczenia z tytułu szkód następczych, szkód pośrednich i szkód majątkowych są w ramach niniejszej gwarancji wyłączone, o ile ewentualne takie roszczenia nie są oparte na obowiązkowej ustawowej odpowiedzialności producenta.


VII. Dodatkowe postanowienia


1. Zmiany niniejszego oświadczenia gwarancyjnego wymagają formy pisemnej.

2. Realizacja niniejszej gwarancji następuje wyłącznie za pośrednictwem DURABLE. Osoby trzecie co do zasady nie są uprawnione do składania oświadczeń w imieniu DURABLE w ramach niniejszej gwarancji.

3. Miejscem wykonania zobowiązań i miejscem właściwości sądowej w sprawach sporów wynikających z niniejszego oświadczenia gwarancyjnego jest Iserlohn.

4. Oświadczenie gwarancyjne podlega prawu niemieckiemu.