Oświadczenie gwarancyjne DURACLIP® Metalowy zacisk (Klips)

Ogólne

Artykuły z serii DURACLIP® oraz metalowy zacisk (klips) są produkowane, testowane i pakowane z należytą starannością. W przypadku, gdy produkt będzie posiadał jakiekolwiek wady, DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG („DURABLE”) udziela osobnej gwarancji. Posiadasz również nieograniczone, ustawowe prawa gwarancyjne.

I.    Zakres gwarancji materiałowej
Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie funkcjonalności i siły zacisku metalowego zacisku (klipsa) artykułów DURABLE z serii skoroszytów zaciskowych DURACLIP®:

II.    Zakres terytorialny
Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Unii Europejskiej i dlatego jest ważna tylko dla skoroszytów zaciskowych DURACLIP® zakupionych na terenie Unii Europejskiej.

III.    Przedmiot gwarancji

1. DURABLE udziela osobom, które zakupiły skoroszyt zaciskowy DURACLIP® gwarancji producenta na nieograniczone działanie i siłę zacisku metalowego klipa, oprócz ustawowej odpowiedzialności za wady produkcyjne.

2. Niniejsza gwarancja producenta obowiązuje przez 5 lat od daty zakupu (paragon lub faktura).

3. W okresie gwarancyjnym naprawimy lub wymienimy, według naszego uznania, wadliwe elementy, których funkcjonalność nie będzie już dłużej określona przez DURABLE.

4. Wymienione pozycje skoroszytów zaciskowych DURACLIP® lub ich części stają się własnością firmy DURABLE.

5. Świadczone usługi gwarancyjne nie powodują wydłużenia okresu gwarancyjnego, ani w konsekwencji uruchomienia nowego okresu gwarancyjnego.

6. Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać firmie DURABLE niezwłocznie po stwierdzeniu ograniczonej funkcjonalności.

7. Niniejsza gwarancja będzie realizowana wyłącznie przez DURABLE. Osoby trzecie, w zakresie niniejszej gwarancji, nie są upoważnione do składania jakichkolwiek oświadczeń w imieniu DURABLE.

IV.    Realizacja gwarancji
 1.  Roszczenia gwarancyjne wobec firmy DURABLE należy zgłaszać natychmiast po stwierdzeniu ograniczonej funkcjonalności.
 2. Zachowaj dowód zakupu przez cały okres gwarancji.
 3. Dane kontaktowe w przypadku reklamacji gwarancyjnej:
        DURABLE
        Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
        Customer Service
        Westfalenstr. 77-79
        58636 Iserlohn
        Germany
        Mail:    service@durable.de
        Phone:    +49 (0)2371 / 662 - 383

  4.  Po konsultacji z naszym działem serwisowym, prosimy o odesłanie zwracanego towaru- wraz z oryginalnym dowodem zakupu i numerem zwrotu- na poniższy adres:

        Adres zwrotny:
        DURABLE
        Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
        Distribution Centre
        Grünlandweg 1-5
        58640 Iserlohn
        Germany

V.   Wyłączenie gwarancji

Roszczenie gwarancyjne jest wykluczone w przypadku szkód, które zostały spowodowane poprzez:

 1. niewłaściwą obsługę
 2. naturalne zużycie, przeciążenia
 3. stosowanie akcesoriów/dodatkowych części/nasadek i środków pielęgnacyjnych niedozwolonych przez producenta
 4. wpływ środowiska, taki jak: wilgoć, ciepło lub brud
 5. użycie siły
 6. nieautoryzowane próby naprawy
 7. zwrot w opakowaniu, które nie zabezpiecza produktu w transporcie.

VI.   Zakres gwarancji

 1. Niniejsza gwarancja służy jako jedyny środek prawny przeciwko DURABLE w przypadku wad produktowych (z wyłączeniem roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt). Inne gwarancje, które mogą zostać dodatkowo udzielone- klientom końcowym- przez wyspecjalizowanych partnerów handlowych lub inne roszczenia ustawowe lub umowne, nie mogą być dochodzone wobec DURABLE, chyba że DURABLE wyraźnie zaakceptuje takie zobowiązanie na piśmie.
 2. Odpowiedzialność DURABLE z tytułu rękojmi ogranicza się wyłącznie do obowiązków określonych powyżej. Dalsze roszczenia, w szczególności roszczenia z tytułu szkód spowodowanych wadą już istniejącą, szkód pośrednich i szkód majątkowych są w ramach niniejszej gwarancji wyłączone, chyba że roszczenia opierają się na odpowiedzialności producenta wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

VII. Postanowienia dodatkowe

 1. Zmiany w niniejszym oświadczeniu gwarancyjnym są możliwe tylko w formie pisemnej.
 2. Niniejsza gwarancja będzie realizowana wyłącznie przez DURABLE. Osoby trzecie, w zakresie niniejszej gwarancji, nie są upoważnione do składania jakichkolwiek oświadczeń w imieniu DURABLE.
 3. Miejscem wykonania oraz jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z niniejszego oświadczenia gwarancyjnego jest Iserlohn.
 4. Prawem obowiązującym jest prawo niemieckie.

Styczeń 2020