Identyfikator tekstylny BADGEFIX 46x105 mm samoprzylepny

Numer produktu 836302