Identyfikator tekstylny BADGEFIX 40x75 mm samoprzylepny

Numer produktu 833402