Identyfikator tekstylny BADGEFIX 30x60 mm samoprzylepny

Numer produktu 833302