Identyfikator tekstylny 30x60 mm samoprzylepny

Numer produktu 860506