Identyfikator 60x90 mm otwarty

Numer produktu 813619