Identyfikator 54x90mm z magnesem

Numer produktu 824419