Identyfikator 54x90 mm z magnesem

Numer produktu 811719